EBM Klussen
Klussenbedrijf
Aansprakelijkheid en Vlok

Garantie voor de consument

Ondanks het hoge percentage tevreden klanten bij VLOK-leden, biedt de VLOK u een duidelijke arbitrage- en garantieregeling waar partijen - indien nodig - op terug kunnen vallen.
Sinds 1998 heeft de VLOK - met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis - als basis voor deze garantie de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden opgesteld. Per 1 maart 2006 geldt de nieuwste versie, de
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2006.
 
Het gaat om twee soorten garantie:

 1. de individuele garantie, die het VLOK-lid u geeft op grond van artikel 14 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2006

 2. de nakomingsgarantie, die de VLOK u biedt met betrekking tot het uitvoeren van een uitspraak van de Geschillencommissie Klussenbedrijven (artikel 15) 

    sub 1.   de individuele garantie:  de ondernemer geeft op grond van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2006 een garantie van één jaar. Er kan sprake zijn van een langere garantiertermijn, indien u hierover uitdrukkelijk een afspraak met het klussenbedrijf hebt gemaakt of wanneer een langere termijn uit de wet voortvloeit.
    sub 2.   de nakomingsgarantie:  mocht zich onverhoopt een geschil voordoen - dat onderling niet oplosbaar is - dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven. En mits het klussenbedrijf een VLOK-lid betreft, staat de VLOK garant voor het nakomen van een uitspraak van deze Geschillencommissie. Uitgangspunt daarbij is dat VLOK-leden in principe klussen verrichten van beperkte omvang. In de Uitvoeringsvoorwaarden 2006 is aangegeven, dat de nakomingsgarantie door de VLOK beperkt is tot € 20.000,-. 
 
Voor de precieze spelregels rondom de nakomingsgarantie, kunt u de site van de
Geschillencommissie Klussenbedrijven raadplegen.

Geschillen

Samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis heeft de VLOK in 1998 de Geschillencommissie Klussenbedrijven in het leven geroepen. Elk lid van de VLOK is bij deze Geschillencommissie *) aangesloten. Dat is voor u en voor het klussenbedrijf een garantie, dat de gemaakte afspraken over en weer worden nagekomen.
 
Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Een klussenbedrijf, dat lid is van de VLOK, zal een gemaakte fout zonder meer willen herstellen. Maar het kan zijn, dat u als opdrachtgever er samen met het klussenbedrijf niet helemaal uitkomt. De Geschillencommissie Klussenbedrijven kan dan voor beide partijen de oplossing bieden. Daarbij speelt redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol.
Het grote voordeel is, dat deze procedure minder zwaar en minder langdurig is, dan bij een geding voor de burgerlijke rechter. Ook de kosten zijn laag, omdat gewerkt wordt zonder advocaten.


De Geschillencommissie Klussenbedrijven is voor u van belang, omdat:

 • ieder VLOK-lid bij de Geschillencommissie is aangesloten

 • een VLOK-lid gehouden is om de uitspraken van de Geschillencommissie na te komen

 • de Geschillencommissie wordt ondersteund door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag

 • deze Stichting wordt ondersteund door de minister van Justitie

 • de Geschillencommissie Klussenbedrijven onafhankelijk is

 • de kosten voor het behandelen van een geschil zeer gering zijn

 • u zelfs de behandelingskosten van de Stichting teruggestort krijgt wanneer de Geschillencommissie Klussenbedrijven u in het gelijk stelt

 • de VLOK staat garant voor het nakomen van een uitspraak van de Geschillencommissie, mits het klussenbedrijf een VLOK-lid betreft (zie Garantie)

 
Enkele voorbeelden van zaken, die voorgelegd kunnen worden aan de Geschillencommissie Klussenbedrijven:

 • de klus is afgerond, maar bij de oplevering kunnen partijen niet tot overeenstemming komen

 • er is een verstoring in de relatie tussen opdrachtgever en klussenbedrijf, bijvoorbeeld met als gevolg dat de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden

 • de kwaliteit van het geleverde is in het geding

 • er is onenigheid over de prijs van het geleverde

 • na oplevering doen zich - al dan niet verborgen - gebreken voor en partijen worden het niet eens over de garantie

Uiteraard verdient het verre de voorkeur om géén gebruik te hoeven maken van de service van de Geschillencommissie. Gelukkig geeft de praktijk aan, dat u er als consument in verreweg de meeste gevallen - samen met het klussenbedrijf - uit kunt komen, mocht zich onderweg een probleem voordoen. Maar bij een VLOK-lid hebt u de zekerheid, dat de Geschillencommissie Klussenbedrijven desgewenst een oplossing kan bieden. Wilt u weten hoe de Geschillencommissie Klussenbedrijven werkt, klik dan op www.sgc.nl.
*)  deze geschillencommissie werkt ook voor vloerenbedrijven, dus de volledige naam luidt Geschillencommissie Klussenbedrijven en Vloerenbedrijven.